NEN 3140

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm EN 50110 en NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer aan de bepalingen van de EN 50110 en NEN 3140 wordt voldaan, wordt ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt voor elektrische veiligheid voldaan.

De NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:

  • Elektrische arbeidsmiddelen moeten veilig te gebruiken zijn;
  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn;
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd  zijn omtrent de veiligheid.

NEN 3140 keuring elektrische arbeidsmiddelen

Om elektrische arbeidsmiddelen veilig te kunnen gebruiken schrijft NEN 3140 een periodieke inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen voor. De inspectie omvat een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Deze inspectie mag worden uitgevoerd door minimaal een ‘Voldoend onderricht persoon’. Deze persoon heeft niet noodzakelijk een elektrotechnische achtergrond maar weet wel hoe hij elektrische apparaten en dergelijke moet keuren.

NEN 3140 keuring elektrische installaties

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft EN 50110 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in EN 50110 geldt voor bestaande installaties. Nieuwe installaties moeten worden geïnspecteerd volgens NEN 1010. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een ‘vakbekwaam persoon’, deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal Lbo energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

Instructie van personen

Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische personen. De instructie moet betrekking hebben op het elektrische gevaar waaraan de personen bij hun werkzaamheden blootstaan. Dit geldt voor elektrotechnisch werk maar ook voor niet elektrotechnisch werk.